Common Pochard (Aythya ferina) Male

© Scott Bowers